Bất kỳ Bác sĩ nào cũng có thể tham gia Docosan?

Chúng tôi xác minh tất cả các Bác sĩ đăng ký trên Docosan. Chúng tôi xác minh về Giấy phép Hành nghề, Giấy phép Hoạt động của từng Bác sĩ nói riêng và Phòng khám nói chung mà họ liệt kê trong hồ sơ của họ với Bộ Y tế. Sau khi đã xác minh, Bác sĩ/ Phòng khám có thể xuất hiện trên Docosan.