Làm thế nào để tôi đánh giá Bác sĩ của tôi?

  • Hỏi: Tự hỏi nếu bạn muốn gặp Bác sĩ này nữa không nếu cần thiết. 
  • Giữ tính liên quan: Hãy xem xét những điểm chính mà Bệnh nhân khác có thể quan tâm nhất khi đọc. 
  • Hãy cụ thể: Thảo luận về trải nghiệm của bạn với Bác sĩ. Cố gắng bao gồm các chi tiết bạn nghĩ có thể hữu ích cho các Bệnh nhân khác trong tương lai.
  • Xem xét độ dài: Một hoặc hai đoạn ngắn là hợp lý!