Đánh giá Bác sĩ Docosan hoạt động như thế nào?

Mọi đánh giá về Docosan đều được xác minh và chỉ được gửi bởi Bệnh nhân đã gặp Bác sĩ. Các Bác sĩ không thể viết đánh giá cho chính họ hoặc yêu cầu bất cứ ai, chẳng hạn như một nhân viên, viết cho họ. Mỗi đánh giá được viết bởi một Bệnh nhân thực sự sau cuộc hẹn với Bác sĩ. 

 

Mục tiêu của chúng tôi là cho bạn thấy những đánh giá trung thực, chính xác về các Bác sĩ trên Docosan. Chúng tôi đều yêu cầu đánh giá sau mỗi cuộc hẹn, để mọi người được khuyến khích để lại phản hồi. Điều này sẽ giúp bạn cũng như những người khác tìm đúng Bác sĩ.