Làm thế nào để tôi biết cuộc hẹn của tôi được xác nhận?

Nếu bạn đã tiến hành đến một trang hoặc đã nhận được một email có nội dung, “Cuộc hẹn đã được xác nhận”, thì bạn đã hoàn tất! Email cũng sẽ bao gồm thông tin hữu ích như thời gian hẹn và địa chỉ phòng khám.