Docosan sử dụng và chia sẻ dữ liệu như thế nào?

When you book an appointment, we securely share your name, date of birth, sex, and chosen appointment time with your doctor. In addition to sharing your data with your provider, we may also share your information as described in our Chính sách Bảo mật.

Chúng tôi cũng phân tích dữ liệu không nhận dạng (có nghĩa là nó không được kết nối với thông tin cá nhân) để hiểu cách người dùng sử dụng Docosan và hướng chúng tôi có thể cải thiện. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu không nhận dạng theo các cách khác, chẳng hạn như cho các dự án nghiên cứu về bệnh hoặc đóng góp cho nghiên cứu y tế công cộng. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn.