Docosan thu thập dữ liệu gì?

Để đặt lịch hẹn với bác sĩ trên Docosan, bạn chỉ cần chia sẻ tên, email, giới tính và số điện thoại của mình. Bạn cũng có thể nhập thông tin hồ sơ tùy chọn, bao gồm cả lịch sử y tế. Điều này được mã hóa và lưu trữ trong các máy chủ bảo mật của chúng tôi và chỉ có sẵn cho các bác sĩ bạn đặt lịch nếu bạn cho phép. 

Dữ liệu cá nhân của bạn không bao giờ được truy cập bởi bất kỳ nhân viên nào của Docosan! Để đảm bảo chúng tôi luôn cải tiến sản phẩm của mình, chúng tôi phân tích cách sử dụng dịch vụ của người dùng, chẳng hạn như khi đặt lịch hẹn, chuyên ngành nào được đặt thường xuyên nhất, v.v. Tất cả thông tin này được ngắt liên kết với chủ sở hữu, nghĩa là không được liên kết bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn và được lưu trữ với tiêu chuẩn bảo mật cao.