Điều gì xảy ra nếu cuộc hẹn của tôi bị hủy bỏ hoặc sắp xếp lại bởi bác sĩ?

Trong một số trường hợp hiếm hoi, một bác sĩ có một trường hợp khẩn cấp vào phút cuối. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay để cho bạn biết và giúp bạn tìm một cuộc hẹn mới.