Đánh giá Bác sĩ là gì?

Sau khi hoàn thành một cuộc hẹn với Bác sĩ của Docosan, Bệnh nhân có thể để lại phản hồi về trải nghiệm của họ. Sau khi kiểm duyệt, chúng tôi sẽ chia sẻ những đánh giá này để giúp các Bệnh nhân khác tìm được Bác sĩ phù hợp.