Số điện thoại bác sĩ ở đâu?

Dịch vụ của chúng tôi được xây dựng để bạn không phải thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào để lên lịch hoặc xác nhận cuộc hẹn. Khi bạn đã đặt cuộc hẹn, bạn sẽ nhận được email xác nhận với các chi tiết như địa chỉ bác sĩ và thời gian hẹn và liên kết nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào.